1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Danas sjednica Vlade RS

PDF Ispis E-mail

Postavljeno na Četvrtak, 05 Juli 2012 09:01

Ažurirano Četvrtak, 05 Juli 2012 09:01

Danas sa početkom u 9h, Vlada RS će održati svoju 73. redovnu sjednicu. Predviđenim dnevnim redom u planu za realizaciju je 36. tačaka dnevnog reda. U planu dnevnog reda nisu predviđeni zakoni za realizaciju. Dvije su mjere posebno značajne, jedna je Uredba i uslovima i načinu realizacije Programa podrške investicijama i zapošljavanju, a druga mjera je Informacija o obezbjeđivanju besplatnih udžbenika za učenike orvih i drugih razreda u osnovnim školama,a u dolazećoj školskoj godini.

Ostale mjere su uglavnom nekolicina izvještaja i informacija, a preovladavaju odluke i rješenja.

U prilogu je kompletan dnevni red.

D N E V N I R E D :

1. Usvajanje Zapisnika sa 72. sjednice Vlade Republike Srpske, održane 26.06.2012. godine

2. Razmatranje Prijedloga uredbe o uslovima i načinu realizacije Programa podrške investicijama i zapošljavanju

3. Razmatranje Informacije o Prijedlogu projekta „Projekat javno-privatnog partnerstva u izgradnji, finansiranju, korišćenju, održavanju i upravljanju dionicom autoputa Doboj-Vukosavlje (dijela koridora Vc kroz Republiku Srpsku)“, sa Prijedlogom zaključka

4. Razmatranje Informacije o „Projektu integrisanog lokalnog razvoja(ILDP)“, FAZA II, sa Prijedlog zaključka

5. Razmatranje Informacije o zaključivanju Sporazuma o sprovođenju projekta „Sistem obuke za jedinice lokalne samouprave“, FAZA II , sa Prijedlogom zaključka

6. Razmatranje Informacije o toku izrade Nacrta zakona o razvoju malih i srednjih preduzeća Republike Srpske, sa Prijedlogom zaključka

7. Razmatranje Izvještaja o realizaciji Programa očuvanja biljnih genetičkih resursa Republike Srpske u periodu 2009-2011. godina, sa Prijedlogom zaključka

8. Razmatranje Informacije o obezbjeđivanju besplatnih udžbenika za učenike prvog i drugog razreda osnovnih škola za školsku 2012/13. godinu, sa Prijedlogom zaključka

9. Razmatranje Informacije o realizaciji konferencije „Učešće mladih u razvoju rodne ravnopravnosti“

10. Razmatranje prijedloga odluka o usklađivanju akta o osnivanju Javne ustanove :1) OŠ„Desanka Maksimović“, Dragočaj, Banja Luka 2)OŠ„Vuk Karadžić“, Omarska, Prijedor 3)OŠ „Mokro“, Mokro, Pale 4)OŠ „Ćirilo i Metodije“, Trnopolje, Prijedor 5)OŠ „Dositej Obradović“, Prijedor 6)OŠ „Petar Kočić“, Brodac, Bijeljina 7)OŠ „Kosta Todorović“, Skelani, 8)OŠ „Petar Kočić“, Sjenina Rijeka, Doboj 9)Osnovne muzičke škole „Markos Portugal“, Doboj

11. Razmatranje Prijedloga odluke o usklađivanju akta o osnivanju Javne ustanove:1)Škola učenika u privredi, Banja Luka 2)Srednja škola „28. Juni“, Istočno Sarajevo

12. Razmatranje Prijedloga odluke o usklađivanju organizovanja i poslovanja Javne ustanove Dječije pozorište Republike Srpske

13. Razmatranje Prijedloga odluke o izmjeni Odluke o usklađivanju akta o osnivanju SŠC „Milorad Vlačić“, Vlasenica("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 16/09)

14. Razmatranje Prijedloga odluke o davanju saglasnosti Ministarstvu trgovine i turizma(organizacioni kod 1855) na Plan utroška sredstava za kapitalna ulaganja, za period 01.01- 30.06.2012. godina, u ukupnom iznosu od 37.000,00 KM

15. Razmatranje Prijedloga odluke o davanju saglasnosti Narodnoj skupštini Republike Srpske (organizacioni kod 0202) na Plan utroška sredstava za period 01. januar – 31.juli 2012. godine, u ukupnom iznosu od 250.000,00 KM (PREDLAGAČI:Narodna skupštinaRepublike Srpske)

16. Razmatranje Prijedlog odluke o odobravanju sredstava u iznosu od 100.000,00 KM OPZ „Srebrenica“ Srebrenica i OPZ „Agro-Best“ Skelani za realizaciju zajedničkih projekata Vlade Republike Srpske i opštine Srebrenica

17. Razmatranje Prijedloga odluke o odobravanju sredstava u iznosu od 100.000,00 KM „Eko-Bel“ d.o.o. Trn- Laktaši za sufinansiranje izgradnje objekta Agrocentar za otkup i preradu voća i povrća, začinskog i ljekovitog bilja, šumskih plodova i gljiva u Lipovoj Gredi u Klekovima, opština Kozarska Dubica

18. Razmatranje Prijedloga odluke o korišćenju sredstava prikupljenih na izdvojenom računu „Fond-Partner“

19. Razmatranje Prijedloga odluke o odobravanju kredita opštini Novi Grad iz sredstava revolving fonda u oblasti vodosnabdijevanja i komunalne infrastrukture, u iznosu od 240.000,00KM

20. Razmatranje Prijedloga odluke o davanju saglasnosti na Godišnji program za zaštitu potrošača u Republici Srpskoj za 2012. godinu

21. Razmatranje prijedloga odluka o izmjeni Odluke o dodjeli u zakup poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske:1)Saši Vlajniću iz Kozarske Dubice („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 06/10) 2)Željku Babiću iz Kozarske Dubice („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 01/10) 3)Rajku Triviću iz Kozarske Dubice („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 01/10) 4)Radi Kovačeviću iz Kozarske Dubice („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 06/10),5)farmi „Gavrilović“ iz Kozarske Dubice („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 01/10), 6)Nedeljku Savkoviću iz Kozarske Dubice („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 06/10)

22. Razmatranje Prijedloga rješenja o dodjeli koncesije za eksploataciju tehničkog građevinskog kamena krečnjaka na ležištu „Gelja Ljut“, opština Gacko, privrednom društvu „Safir“ d.o.o. Gacko (PREDLAGAČI: Komisija za koncesije Republike Srpske)

23. Razmatranje Prijedloga rješenja o davanju saglasnosti na promjenu naziva: 1)Srednje škole „Đuro Radmanović“, Novi Grad u Srednjoškolski centar „Đuro Radmanović“, Novi Grad 2)Srednje škole „Jovan Dučić“,Kneževo u Srednjoškolski centar „Jovan Dučić“, Kneževo3)Gimnazije i srednje stručne škole Istočna Ilidža u Srednjoškolski centar „Istočna Ilidža“ 4)Srednje škole Sokolac u Srednjoškolski centar „Vasilije Ostroški“, Sokolac 5)Srednje škole „Ivo Andrić“, Višegrad u Srednjoškolski centar „Ivo Andrić“, Višegrad

24. Razmatranje Prijedloga rješenja o odobrenju realokacije sredstava u okviru Osnovnog obrazovanja (organizacioni kod 0814)za period 01.01 – 30.06.2012. godina, u iznosu od 100.000,00 KM

25. Razmatranje Prijedloga rješenja o odobrenju realokacije sredstava u okviru Ministarstva trgovine i turizma (organizacioni kod 1855), za period od 01.01- 30.06.2012. godina, u iznosu od 70.000,00 KM

26. Razmatranje Prijedlogarješenja o odobrenju realokacije sredstava u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova (organizacioni kod 0712), za period 01.01-30.06.2012. godina, u iznosu od 255.000,00 KM.

27. Razmatranje Prijedloga rješenja o odobrenju realokacije sredstava sa Budžetske rezerve na Ministarstvo rada i boračko - invalidske zaštite u iznosu od 30.000,00 KM, u svrhu pomoći za realizaciju projekta „Informacioni sistem Boračke organizacije Republike Srpske“

28. Razmatranje Prijedloga rješenja o odobrenju raelokacije sredstava sa Ostale budžetske potrošnje(organizacioni kod 0923), na Ministarstvo uprave i loklne samouprave (organizacioni kod 1141), u iznosu od 540.000,00KM, za period 01.01-30.06.2012. godina

29. Razmatranje Prijedloga rješenja o imenovanju Komisije za sprovođenje postupka dodjele subvencija po Javnom konkursu za dodjelu subvencija za podsticaj izvoza

30. Razmatranje Prijedloga rješenje o imenovanju Radne grupe za postupanje u predmetu u pravnoj stvari podnosioca aplikacije Vijeću Evrope – Sudu u Stazburu ''WILCO INDUSTRIAL EKSPORT GMBH'' i dr., i u predmetu tražioca izvršenja istog pravnog lica pred Osnovnim sudom u Banjoj Luci radi dostavljanja jedinstvenog odgovora od strane Republike Srpske - Vlade Republike Srpske navedenim institucijama,

31. Razmatranje Prijedloga rješenja o imenovanju Radne grupe za ispunjavanje obaveza iz preporuka MONEYVAL

32. Razmatranje Prijedloga Mišljenja o podnesenom prijedlogu za autentično tumačenje odredbe člana 122. Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 55/10)

33. Razmatranje Prijedloga odgovora na poslanička pitanja:1)poslanika Narodne skupštine Republike Srpske 2)Poslanika Parlamentarne skupštine BiH

34. KADROVSKA PITANjA

35. RAZMATRANjE MATERIJALA KOJE VLADA REPUBLIKE SRPSKE RAZMATRA U FUNKCIJI SKUPŠTINE AKCIONARA

36. TEKUĆA PITANjA