1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Vlada TK u 2013. i dalje ide sa 4 strateška cilja

PDF Ispis E-mail

Postavljeno na Ponedeljak, 31 Decembar 2012 13:32

Ažurirano Ponedeljak, 31 Decembar 2012 13:32

 Vlada TK u 2013. i dalje ide sa 4 strateška cilja

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas Nacrt Programa rada Vlade Tuzlanskog kantona za 2013. godinu. Vlada Kantona je utvrdila sistem vrijednosti zasnovan na sigurnosti, solidarnosti, ravnopravnosti, pravednosti i napretku svih građana Tuzlanskog kantona. U koordinaciji sa vladama BiH i FBiH, Vlada Kantona  inicira ubrzanje operativnih aktivnosti u kreiranju povoljnijeg poslovnog okruženja, naročito kada je u pitanju uklanjanje administrativnih barijera za razvoj poduzetništva. U ovom kontekstu i u naradnom periodu, insistirat ćemo na jačem socijalnom dijalogu poslodavaca, sindikata i Vlade, uz podizanje društvene i etičke odgovornosti poslodavaca utemeljenoj na njihovim zakonskim obavezama o ekonomsko-socijalnoj sigurnosti radnika, navodi se u Nacrtu. Vodeći se osnovnim načelima vrijednosti, u vremenu nove ekonomske krize u Evropi i  okruženju, Vlada Kantona će i u 2013oj raditi na realizaciji 4 osnovna strateška cilja, a to su poboljšanje ekonomskog položaja Tuzlanskog kantona, razvoj ljudskih resursa i unapređenje kvaliteta života, smanjenje i pravednija potrošnja, kao i učinkovitija organizacija organa uprave, promjena sistema društvenih vrijednosti. Realizaciji ciljeva će doprinijeti i priprema jasnih politika Vlade Kantona. Strukturne mjere za unapređenje poslovne okoline, ubrzanja oporavka i ekonomskog rasta Kantona, sprovodit će se realizacijom prethodno donijetih strateških dokumenata na nivou Kantona: Strategije razvoja Tuzlanskog kantona do 2013. godine, Strategije zapošljavanja u Tuzlanskom kantonu i Strategije razvoja poljoprivrede u Tuzlanskom kantonu, kao i prioritetne razvojne ciljeve u pogledu poboljšanja društvenog položaja mladih sadržanih u Akcionom planu politike za mlade.
Usvojeni dokuemnt je utvrđen u formi nacrta jer je njegova realzacija u određenoj mjeri uslovljen Budžetom Tuzlanskog kantona za 2013. godinu. Vlada je zadužila ministarstva da eventualne prijedloge, sugestije, primjedbe i dopune Vladi dostave u roku od 30 dana.

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas Smjernice ekonomske i fiskalne politike za period 2013-2015. godine. Utvrđivanje smjernica ima za cilj projekciju prihoda i gornju granicu rashoda za pripremu budžeta za naredni trogodišnji period, a pri izradi su korištene srednjoročne projekcije, te godišnje procjene prihoda i rashoda.     Ovaj dokument ima za cilj da poboljša koordinaciju između Vlade Tuzlanskog kantona, općina i izvanbudžetskih fondova, na pripremi za izradu budžeta za 2013. godinu, kao i da osigura sveobuhvatan i konsolidovan okvir planiranja rashoda koji pokriva sve nivoe vlasti Tuzlanskog kantona, uključujući Budžet kantona, općina i izvanbudžetskih fondova. Smjernice ekonomske i fiskalne politike za period 2013-2015. godina u skladu su sa Zakonom o budžetima u FBiH i predstavljaju osnovu za izradu Budžeta Tuzlanskog kantona. Dokumentacionu osnovu   za   izradu Smjernica  ekonomske i  fiskalne  politike Tuzlanskog kantona za period 2013.-2015. godina predstavljaju Makroekonomski pokazatelji za period 2010.-2015. godina koje je izradila Direkcija za ekonomsko planiranje pri Vijeću Ministara Bosne i Hercegovine i revidirane projekcije prihoda od indirektnih i direktnih poreza kantona i općina kantona za 2012. godinu, kao projekcije istih za period 2013.-2015. godina. Cilj dokumenta je da predloži smjernice ekonomske i fiskalne politike, te definiše okvir prihoda i gornju granicu rashoda za period 2013.-2015. godina.

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Informaciju o odabranim korisnicima kredita iz Garantnog fonda NERDA, sa pregledom održanih i novokreiranih radnih mjesta. Ukupan iznos dodijeljenih kredita iznosi od 1.955.000 KM. Kamatna stopa za ova kreditna sredstva subvencionirana je, sa postojećih 6,99%, na 4% zahvaljujući sredstvima u vrijednosti od 150.000 KM koje je Vlada TK izdvojila za ovu namjenu. Nakon evaluiranja pristiglih aplikacija, Garantni odbor Fonda je odobrio 23 zahtjeva ukupne vrijednosti 1.955.000 KM. Ukupna vrijednost investicija koje će biti podržane ovim kreditima, računajući i vlastita sredstva aplikanata, je 4.640.000 KM. Odobrena preduzeća trenutno zapošljavaju 498 radnika, a u periodu nakon realizacije kredita predviđeno je kreiranje još najmanje 87 radnih mjesta.
Također, Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas i Odluku i subvencionisanju redovne kamate pojedinim korisnicima.

Na sjednici je realizovan slijedeći dnevni red:

1.    Razmatranje  nacrta  Programa rada Vlade TK  za  2013. godinu;
Obrađivač:  Ured Vlade i resorna ministarstva

2.    Razmatranje nacrta Programa rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2013.  godinu;
Obrađivač: Kantonalna uprava za inspekcijske poslove 

3.    Razmatranje prijedloga i donošenje Smjernica ekonomske i fiskalne politike za period 2013. - 2015. godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

4.    a) Razmatranje Informacije o projektu „Izgradnja sistema za odvodnju i postrojenja za tretman komunalnih otpadnih voda u naseljima na obali akumulacije Modrac“;
b) Razmatranje Predugovora o finansiranju koji će se zaključiti između Vlade TK, Evropske banke za obnovu i razvoj i JP „Spreča“ d.d. Tuzla;
Obrađivač: Ured  premijera  i  Ministarstvo  poljoprivrede,  šumarstva i vodoprivrede   

5.    a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa rasporeda i raspodjele sredstava ostvarenih u procesu privatizacije i deponovanih kod Razvojne banke Federacije BiH (sredstava na escrow računu);
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama Programa subvencionisanja redovne kamate na kredite privrednim društvima, preduzetnicima i nosiocima poljoprivrednih gazdinstava na području Tuzlanskog kantona za 2012. godinu;
Obrađivač: Ured premijera

6.    a) Razmatranje Informacije o odabranim korisnicima kredita iz Garantnog fonda NERDA sa pregledom održanih i novokreiranih radnih mjesta;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o subvencionisanju redovne kamate pojedinim korisnicima;
Obrađivač: Ministarstvo razvoja i poduzetništva

7.    Razmatranje Analize o socijalno – statusnim pitanjima boračke populacije TK;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

8.    Razmatranje Informacije o efektima ulaganja finansijskih sredstava iz Budžeta TK u povratak na područje RS i TK za period od 2005. - 2011. godine sa posebnim osvrtom na 2011. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

9.    Razmatranje Informacije o sprovedenim aktivnostima iz Operativnog plana mjera na suzbijanju nelegalnog rada u oblasti prijevoza na području TK;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

10.    a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa o utrošku namjenskih sredstava uplaćenih na osnovu naknada za obavljene tehničke preglede vozila;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni Odluke o odobravanju sredstava uplaćenih po osnovu naknada za obavljene tehničke preglede vozila;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

11.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o određivanju stalnih radnih tijela Vlade TK, organa uprave i upravnih organizacija za čiji će se rad isplaćivati novčana naknada;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprava

12.    Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice  „Pomoć vjerskim zajednicama“;
Obrađivač: Ured premijera

13.    Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o odobravanju sredstava sa pozicije „Tekuća rezerva“;
Obrađivač: Ured premijera, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove i  Ministarstvo za boračka pitanja   

14.    a) Razmatranje prijedloga i donošenje Programa raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice „Subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje mladih“;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice „Subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje mladih“;
Obrađivač: Savjet za nevladin sektor i pitanja mladih

15.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama Programa korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko – invalidske zaštite u 2012. godini;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja   

16.    Razmatranje prijedloga i donošenje Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o vrsti vlastitih prihoda i načina i rokova raspodjele;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

17.    a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju teksta Protokola o načinu regulisanja međusobnih obaveza za 2011. godinu po osnovu prenosa kreditnih sredstava za realizaciju projekta „Plava bolnica“;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju  teksta Sporazuma o otpustu duga za 2011. godinu po osnovu prenosa kreditnih sredstava za realizaciju projekta „Plava bolnica“;
c) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o otpustu duga za 2011. godinu JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla;
d)  Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju teksta Protokola o načinu regulisanja međusobnih obaveza za 2012. godinu po osnovu prenosa kreditnih sredstava za realizaciju projekta „Plava bolnica“;
e) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju teksta Sporazuma o otpustu duga za 2012. godinu po osnovu prenosa kreditnih sredstava za realizaciju projekta „Plava bolnica“;
d) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o otpustu duga za 2012. godinu JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

18.    Razmatranje prijedloga i donošenje  Odluke o otvaranju podračuna u okviru Jedinstvenog računa trezora Tuzlanskog kantona za namjenska sredstva uplaćena po osnovu vodnih naknada i naknada  za zaštitu okolice;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

19.    Razmatranje prijedloga i donošenje  odluka o unutrašnjim preraspodjelama rashoda u Budžetu TK  za 2012. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

20.    a)  Razmatranje  prijedloga i donošenje Odluke  o  popisu  sredstava  i  izvora sredstava;
b)  Razmatranje  prijedloga  i donošenje Odluke  o  formiranju  Glavne  centralne   popisne  komisije;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

21.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke  o utvrđivanju visine naknade za korištenje godišnjeg odmora;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

22.    a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice „Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava“;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke  o izmjenama Odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice „Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava“;
Obrađivač: Ministarstvo finansija 

23.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o odobravanju sredstava u operativnom planu Budžeta Tuzlanskog kantona za period oktobar – decembar 2012. godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

24.    Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice „Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava“;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

25.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o poništavanju javnog oglasa i raspisivanju ponovnog javnog oglasa za nominiranje i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora JU Univerzitet u Tuzli;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

26.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije „Nauka“;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

27.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Program raspodjele sredstava za „Nauku“ za 2012. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

28.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Program raspodjele sredstava za organizacije i udruženja sa pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama“ za 2012. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

29.    a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o određivanju manifestacija od  interesa za Tuzlanski kanton za 2012. godinu;
b) Razmatranje  prijedloga i donošenje  Odluke  o odobravanju sredstava sa  budžetske pozicije „Troškovi manifestacija“;
Obrađivač: Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva

30.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama Programa raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice  „Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima“;
Obrađivač: Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva

31.    Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o davanju saglasnosti na odluke o odobravanju  finansijskih sredstava sa potrošačke jedinice „Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima“;
Obrađivač: Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva

32.    Razmatranje  Izvještaja o realizaciji plana jesenje sjetve u 2012. godini za područje Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

33.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o pristupanju dodjeli koncesije i određivanju koncesora po samoinicijativnoj ponudi d.o.o. „Domažić“ iz Vučkovaca, općina Gradačac;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

34.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Programa ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2012. godini;
Obrađivač:  Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

35.    Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o davanju saglasnosti na odluke o odobravanju sredstava općini Čelić, Teočak, Doboj –Istok, Srebrenik;
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

36.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana JU Zaštićeni pejzaž „Konjuh“ Banovići za 2012. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

37.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

38.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutarnjoj organizaciji Ministarstva finansija;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

39.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministartstva unutrašnjih poslova TK;
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova

40.     Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o davanju saglasnosti  za prijem zaposlenika u:
-  JU Narodna i univerzitetska  biblioteka „Derviš Sušić“ Tuzla,
-  JU Narodno pozorište Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

41.    Kadrovska pitanja